تصاویر

در #شفاعت شهدا دستِ درازے دارند... عڪسشان را بنگر ، چهرہ ے نازے دارند... ما بہ یادآورے خاطرہ ها محتاجیم... ور نہ آنان بہ من و تو چہ نیازے دارند...؟‌

  • PDF

تصاویر

  • PDF

حتما بخونین....

  • PDF

شهید بهرام حیدرے: شهید مے سوزد و جامعہ را روشن مے ڪند، منطق شهید منطق سوختن است...

  • PDF

ما سینہ زدیم، بے صدا باریدند از هرچہ ڪہ دم زدیم، آنها دیدند ما مدعیان صف اول بودیم از آخر مجلس #شهدا را چیدند

  • PDF


شما در این صفحه هستید :