جلسه هماهنگی با رسانه ملی

  • PDF
جلسه سردار صادقی دبیرکل اولین اجلاسیه ملی 4000 شهید گلستان و بهرام عبدالحسینی مدیرکل صداوسیما و مسئول کمیته ارتباطات و رسانه با دکتر پورحسین قائم مقام معانت سیمای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با موضوع حضور عموپورنگ در گلستان در راستای اجلاسیه و پخش تولیدات رسانه ای اجلاسیه از شبکه های سراسری برگزار شد.
 
 

شما در این صفحه هستید :